Лични данни

"Във връзка с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г." 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

С настоящото "Съюз на българските илюстратори" Ви предоставя информация относно обработването на Вашите лични данни във връзка със сключване, обслужване, изпълнение на задължения и уреждане на договори и/или друго запитване към "Съюз на българските илюстратори".

Личните данни, които обикновено се обработват са следните:

 • Имена: име, презиме и фамилия;
 • Контакти: електронна поща, адрес за кореспонденция и телефон;
 • Адрес: постоянен или настоящ;
 • Данни, предоставяни през интернет страницата на сдружението - https://shop.bulgarian-illustration.com
 • Информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни.

Обработването на Вашите данни е необходимо за сключване, обслужване, изпълнение на задължения и уреждане на договори за покупко – продажба, рекламации и гаранции.

"Съюз на българските илюстратори" може да обработва Вашите данни за целите на маркетингова комуникация, включително за целите на директния маркетинг, въз основа на изрично Ваше съгласие.

Обработването на Вашите лични данни, свързани с Ваши искания, жалби, молби или други запитвания към нас, се извършва въз основа на недвусмисленото съгласие, изразено от Вас чрез попълване на съответна форма.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на правоотношение по покупко-продажба на стоки, както и в определни случаи да отговорим на Ваше искане, жалба, молба или друго запитване към "Съюз на българските илюстратори", включително но не само за целите на:

 • Обработване и отговор на Ваше искане, жалба, молба или друго запитване към "Съюз на българските илюстратори"
 • Подобряване качеството на предоставяните услуги;
 • Обработване на претенции по повод настъпване на рекламации.
 • Защита на легитимния интерес на "Съюз на българските илюстратори" в случай на евентуален спор;
 • Изпълнение на законови изисквания;
 • За маркетингова комуникация и целите на директния маркетинг.

"Съюз на българските илюстратори" зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно "Съюз на българските илюстратори" да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

 • Държавни и общински органи - в изпълнение на своите законови задължения, "Съюз на българските илюстратори" може да бъде задължен да разкрие лични данни при изрично указание на държавни или общински органи;
 • "Съюз на българските илюстратори" съхранява отделните документи, които администрира за целите на изпълнение на задължения по договори и рекламации и за изпълнение на законови задължения.

За по-подробна информация относно сроковете за съхранение на всички документи, които "Съюз на българските илюстратори" обработва, или може да се обърнете към "Съюз на българските илюстратори" на телефон 0888399264 , електронна поща milena@bulgarian-illustration.com и да поискате копие от Правилата.

При спазване на българското законодателство и общото законодателство на ЕС, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от "Съюз на българските илюстратори":

 1. Да получите достъп до Вашите личните данни, които "Съюз на българските илюстратори" обработва и да получите копие от тях;
 2. При непълнота или неточност в данните, които "Съюз на българските илюстратори" обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
 3. Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно и други;
 4. В определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 5. В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това Уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;
 6. Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
 7. Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни , когато са налице съответните предпоставки за това.

Можете да се свържете с "Съюз на българските илюстратори" на ел. поща: milena@bulgarian-illustration.com; тел: 0888399264 

С приемане на настоящето Уведомление за поверителност, Вие ни давате съгласие да обработваме Вашите лични данни за посочените по-горе цели.